Izjava o privatnosti BS

Uslovi korišćenja i politika privatnosti

Opšte odredbe

Poštovani korisnici, molimo Vas da pre korišćenja naših usluga, pažljivo pročitate sledeće Uslove korišćenja. Svaka posjeta našoj aplikaciji, znači da ste ove uslove pročitali i da se slažete sa njima u cijelosti. Ukoliko oni za Vas nisu prihvatljivi, molimo Vas da ne koristite naše usluge, kao ni aplikaciju. 

Yolobook aplikacija Vam omogućava korišćenje naših usluga i sadržaja u potpunosti prema Uslovima korišćenja navedenim u daljem tekstu, i svakim daljim pristupom Yolobook aplikaciji smatra se da ste se sa njima saglasili i da ćete sve sadržaje koristiti prema sopstvenoj odgovornosti i isključivo za ličnu upotrebu. 

Yolobook može mijenjati ove Uslove bilo kada, ažuriranjem ovog dokumenta. Povremeno posjećujte ovu stranicu da biste pregledali Uslove koji trenutno važe, zato što su oni za Vas obavezujući.

Materijali koje prosleđuje korisnik

Lični podaci i fotografije koje nam prosleđujete biće korišćeni isključivo u svrhe izrade krajnjeg Yolobook proizvoda. Sve informacije koje se prikupljaju na ovaj način biće tretirane u skladu sa našim dokumentom o zaštiti podataka i domaćim zakonima i propisima o zastiti podataka.

Garancije i odgovornost

Yolobook zadržava na serveru Vaše fotografije 15 (petnaest) dana od dana aploudivanja i obavezuje se da će u tom periodu preduzeti sve sto je u njegovoj moći da obezbijedi Vaše fotografije. Lični podaci koje Yolobook prikuplja i koji ostaju u našoj bazi (ime i prezime, email,broj telefona, adresa) koristimo u skladu sa politikom privatnosti i samo za potrebe dostave Yolobook proizvoda krajnjem korisniku. Ne obijeladanjujemo, proslijeđujemo, niti na bilo koji drugi način dostavljamo te podatke trećim licima. Yolobook će se truditi da usluge koje pruža budu uvek dostupne,međutim uslijed okolnosti koje spadaju u redovano održavanje sistema ili servera može doći do nemogućnosti pristupa aplikaciji. Yolobook neće odgovarati za eventualne štete nastale povodom toga. Zabranjeno je slanje na mrežu (aploudovanje) bilo kakvih nezakonitih, pretećih, uvredljivih, pornografskih ili drugih sadržaja koji su u suprotnosti s bilo kojim zakonom.

Važeće pravo

Ovi Uslovi se tumače u skladu sa zakonima Bosne i Hercegovine i neće se primenjivati odredbe i načela o sukobu zakona.

Uslovi korišćenja Yolobook usluga

Član 1.

Ugovorne strane ovog ugovora su Yoloapp techology d.o.o. sa sjedištem u Beogradu (u daljem tekstu Yoloapp) i Korisnik.

Član 2.

Ugovor se smatra zaključenim kada se Korisnik saglasi sa Uslovima korišćenja i potvrdi svoju porudžbinu putem aplikacije.

Član 3.

Smatra se važećom cijena koja se u trenutku zaključenja ugovora nalazi na Yolobook aplikaciji.

Član 4.

Od momenta potvrđivanja porudžbine, Korisnik nema pravo raskida ugovora, jer je krajnji proizvod personalizovan prema njegovim potrebama i kao takav nepodoban za dalju distribuciju drugom licu, usled čega bi Yoloapp-u bila naneta šteta.

Član 5.

Porudžbina se dostavlja prema oderdbama navedenim u ovom ugovoru, što znači u periodu od tri do pet radnih dana od dana zaključenja ugovora . Yoloapp se obavezuje da će izdraditi i dostaviti proizvod u ugovorenom periodu, a Korisnik da će platiti ugovorenu cijenu pouzećem. U slučaju kašnjenja isporuke usled nepredviđenih okolnosti, Yoloapp ne odgovara za nastalu štetu, izuzev u slučaju grube nepažnje ili namjere.

Član 6.

Korisnik je dužan da vidljive nedostatke na isporučenoj robi, koji se mogu uočiti uobičajenim pregledom, prijavi odmah po isporuci, a najkasnije 7 dana po prijemu robe. Kasnija reklamacija vidljivih nedostataka nije moguća. Kod opravdanih reklamacija Yoloapp ima pravo na zamijensku isporuku. Ako takva isporuka nije moguća ili nije uspela, Yoloapp se obavezuje da će korisniku vratiti novac.

Član 7.

Yoloapp odgovara samo za štete na robi do trenutka slanja porudžbine. Za svako gubljenje ili oštećenje fotografija dok su na serveru ili prilikom slanja putem Pošte, Yoloapp ne odgovara.

Član 8.

Kod svih materijala koji se upućuju Yoloapp-u na izradu pretpostavlja se da Korisnik ima sva potrebna prava intelektualne svojine na njima. Sve štete i posledice koje nastanu zbog mogućih povreda tih prava snosi sam Korisnik.

Član 9.

Yoloapp zadrzava pravo da odbije tj. ne prihvati porudzbinu, ako nadje za shodno da je sadrzaj porudzbine neprimjeren ili iz bilo kojih drugih razloga neprihvatljiv a o cemu ce blagovremeno obavestiti korisnika.

Član 10.

Mjesto ispunjenja svih ugovornih obaveza je sjedište Yoloapp-a.

U slučaju pravnih sporova u vezi sa ovim poslovnim odnosom primenjuje se pravo Bosne i Hercegovine.